ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της αριθμ 7/28-01-2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» σε Γενική Συνέλευση την 13η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Μιχαλακοπούλου 27, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω Θέματα Ημερησίας Διάταξης :

  1. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και προϋπολογισμός έτους 2017.
  2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016.
  4. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Μιχαλακοπούλου 27, στην Αθήνα, και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18η Μαρτίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Valis Resort Hotel», Σταθμό Αγριάς στον Βόλο. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη που είναι Ταμειακώς εντάξει. Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και του τρέχοντος έτους κατά την ημέρα της Γ.Σ. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γ.Σ. και μέχρι την έναρξη αυτής. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους ταμειακώς εντάξει, που κωλύεται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, από άλλο μέλος με εξουσιοδότηση/υπεύθυνη δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Δείτε την ανακοίνωση